09.12.2016
חוקרי מכון עקבות מקבלים את פרס אלסברג מידי גב' נוני ירון מהאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע וגב' עירית עובדיה אלסברג, בתו של פרופ' אלסברג.
פרס אלסברג הוענק לחוקרי מכון עקבות

פרס אלסברג למחקר בתחום הארכיונאות הוענק לחוקרי מכון עקבות, ד"ר נעם הופשטטר וליאור יבנה, בידי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ומשפחתו של פרופ' פאול אברהם אלסברג, גנז המדינה בשנים 1971-1990. הפרס, על מחקר "מעמיק וחלוצי, המאיר את ההתנהלות הבעייתית של רבים מהארכיונים הממשלתיים" ניתן לחוקרי עקבות עבור הדו"ח "עניין של גישה".

בדברי התודה אמר יבנה, בין השאר: "המחקר שעבורו אנו מקבלים היום בתודה את פרס אלסברג עוסק בחסמים השונים לעיון בחומר ארכיוני בארכיונים הממשלתיים בישראל; ארכיונים שמכילים חומר ציבורי, שנוצר מכספי הציבור, לתכלית ציבורית, ומיועד לשוב בבוא עתו אל הציבור. אך הנתונים שמסרו לנו הארכיונים הממשלתיים מראים כי היקף זניח בלבד של החומרים המוחזקים בהם פתוח לעיון הציבור: כאחוז אחד. על הגורמים לכך ניסינו לעמוד במחקר, והמלצות שכללנו בדו"ח "עניין של גישה" נועדו להתוות תחילת דרך לתיקון.
"תיקון מצב הדברים מחייב רפורמה יסודית, ופעולה המבוססת על ההבנה שתיעוד עבודת הממשל ופקידיו הוא קניינו של הציבור ולא סוד שיש להסתיר ממנו. התיקון מצריך גם רקימת שותפויות בין מי שרואים עצמם מחויבים להרחבת יכולתו של הציבור לעיין בחומרי הארכיון: הנהלות הארכיונים והארכיונאים; חוקרים, אקדמאים וגנאלוגים; יוצרים דוקומנטריים ועיתונאים; קבוצות, פרטים וארגונים בחברה האזרחית. לכולנו צרכים שונים, לחלקנו מאבקים חשובים נוספים, ולאף אחד מאתנו אין משאבים מספיקים; אך התגברות על החסמים בגישת הציבור לארכיונים הממשלתיים ואחרים מחייבת התגייסות ושותפות."